Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de met hoofdletters aangeduide begrippen de volgende betekenis:

1.1 Producten en Diensten van Seo Extra : de door Seo Extra te exploiteren Producten en Diensten waarbij door Opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de huur en registratie van een domein, de productie, plaatsing en huur van web sites, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende Producten en Diensten.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van Seo Extra wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of Diensten van Seo Extra.

1.4 Datalimiet: maximale hoeveelheid datverkeer per kalender maand.

1.5 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Seo Extra zoals deze nu of te eniger tijd zullen luiden;

1.6 Website: de Website van Seo Extra, met domeinnaam ‘http://www.Seo-Extra.nl’.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Seo Extra en de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, inclusief uitgebrachte offertes.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Seo Extra uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Seo Extra gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Seo Extra schriftelijk of per email anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Seo Extra heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, per fax of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Seo Extra ; Tevens dienen – indien van toepassing – vooraf te betalen. vergoedingen op de bankrekening van Seo Extra te zijn bijgeschreven.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 kalendermaanden. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop voor een periode van telkens 12 kalendermaanden verlengd.

(I) Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zullen wij het verschil binnen 30 dagen restitueren.

(II) De vorige clausule geldt alleen indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.

(III) Indien Opdrachtgever bij wijze van proef of kennismaking de Overeenkomst is aangegaan, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

5.2 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan.

5.3 Seo Extra kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Seo Extra niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Zulks ter beoordeling van Seo Extra.

5.4 Onverminderd het overige ter zake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Seo Extra, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëndigen door een daartoe strekkende kennisgeving aan de Opdrachtgever, indien:

(I) aan de Opdrachgever voorlopige of definitieve suréance van betaling is verleend, of de Opdrachtgever’s faillissement wordt aangevraagd of toegekend, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, danwel indien de klant is overleden, danwel een verzoek jegens de Opdrachtgever is ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

(II) de Opdrachtgever in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of op enige ander wijze toerekenbaar tekort is geschoten is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Seo Extra..

(III) de Opdrachtgever verhuist naar een perceel waar de Diensten niet aangeboden worden door Seo Extra;

(IV) Door het gebruik van de Opdrachtgever van de Diensten, storingen en of hinder onstaat aan het Seo Extra netwerk, infrastructuur en/of Diensten van Seo Extra.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 heeft Seo Extra het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving

– Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/video te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.

5.6 Bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Seo Extra in verband met gebruik van de Diensten voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst blijven na beëindiging onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. In geval van opschorting blijven de overeengekomen vergoedingen die de klant verschuldigd is onverkort van kracht.

Artikel 6 – Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een Website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een door beidde partijen later afgesproken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Seo Extra zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende Nic.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 Seo Extra is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8 – Data/emailverkeer

8.1 In de Overeenkomst tussen Seo Extra en Opdrachtgever zal – een Datalimiet geregeld worden.

8.2 Indien, naar de redelijk verwachting van Seo Extra, de Datalimiet in enige kalendermaand met meer dan 25% overschreden zal worden, zal Seo Extra Opdrachtgever verzoeken de overeengekomen vergoeding voor de overschrijding in enige maand, binnen 24 uur betaalbaar te stellen.

8.3 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan het in lid 2 bedeelde verzoek tot betaalbestelling behoudt Seo Extra zich het recht voor het datavekeer vanaf het moment van overschrijding van de overeengekomen Datalimiet voor de onderhavige kalendermaand, stil te leggen.

Artikel 9 – Gebruik van netwerken

9.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Seo Extra. Geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

9.2 Van Seo Extra kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Seo Extra tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

9.4 Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Seo Extra, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

9.5 Indien naar het redelijk oordeel van Seo Extra een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Seo Extra en/of van de dienstverlening aan klanten van Seo Extra zoals, maar niet beperkt tot, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Seo Extra Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

9.6 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Seo Extra, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken

Artikel 10 – Dienstverlening en onderhoud

10.1 Seo Extra zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

10.2 Seo Extra zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden

10.3 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Seo Extra.

10.4 Seo Extra zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

10.5 Seo Extra garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden

10.6 De Opdrachtgever is gerechtigd in verband met het functioneren van de Diensten, gebruik te maken van de Helpdesk. De Helpdesk is door de klant te bereiken via de Website, via het Seo Extra email adress of telefonisch. Alle kosten die de Opdrachtgever moet maken om de Helpdesk te kunnen bereiken zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Informatie met betrekking tot de Helpdesk, waaronder openingstijden, is beschikbaar op de Website. De helpdesk zal zich naar de beste vermogen inspannen om door de Opdrachtgever gestelde vragen snel en accuraat af te handelen. De Opdrachtgever erkent uitdruikelijk dat op de Helpdesk in dit verband geen resultaatsverplichting rust.

10.7 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Seo Extra, tenzij:

(I) Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

(II) Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

(III) De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden

10.8 Seo Extra is gerechtigd een Internet Protocol (‘IP’) adres op ieder gewenst moment af te sluiten als deze ten prooi is gevallen van één of meerdere (Distributed) Denial of Service attacks.

Artikel 11 – Prijzen

11.1 Alle op de Website vermelde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

11.2 Seo Extra heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever schriftelijk, cq per email bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen op de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

12.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Producten en Diensten van Seo Extra.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Seo Extra aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Seo Extra is ontvangen.

12.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

12.4 Seo Extra stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

12.5 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, Zo niet behoudt Seo Extra het recht de Dienst (tijdelijk) stil te leggen.

12.6 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12.7 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na de op de rekening vermelde datum aan Seo Extra kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Seo Extra een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

12.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

12.9 In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

12.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Seo Extra is voldaan.

12.11 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Seo Extra een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Seo Extra het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Het is Opdrachtgever toegestaan de op de Seo Extra site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

13.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Seo Extra ter zake van enige aanspraak.

13.3 De Opdrachtgever garandeert dat hij alle rechten heeft of alle rechten daartoe heeft verworven om data te verzenden, op te slaan, te vertonen en/of te reproduceren door middel van de Diensten en verleent hierbij aan Seo Extra een licentie om die data op te slaan, te vertonen, te reproduceren en/of te distribueren voor de duur van Overeenkomst.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Na beëndiging van de Overeenkomst, worden licentie rechten van Seo Extra niet overgedragen aan Opdrachtgever.

14.2 Seo Extra wordt na beëindiging Overeenkomst door de Opdrachtgever gevrijwaard voor aansprakelijkheid, die samenhangen met het het eventuele gebruik van licentierechten door Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Seo Extra is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Seo Extra weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Seo Extra kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie tussen genoemde derden en Seo Extra of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Seo Extra.

15.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Seo Extra slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Seo Extra voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Seo Extra voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en Diensten van Seo Extra.

15.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Seo Extra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Seo Extra is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

15.5 Seo Extra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Seo Extra mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.7 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Seo Extra. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Seo Extra als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 17 – Buitengebruikstelling

17.1 Seo Extra heeft het recht geleverde Producten en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Seo Extra niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Seo Extra zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Seo Extra gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot €.100,- excl..BTW.

Artikel 18 – Reclame

18.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Seo Extra vervalt.

18.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Seo Extra.

18.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Producten of Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

18.4 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 19 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Seo Extra is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3 Op elke overeenkomst tussen Seo Extra en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.4 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Seo Extra ( http://www.seo-extra.nl/algemene_voorwaarden ) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.

19.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Seo Extra zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Belangrijk voor al onze klanten

Informatie op de gemaakte websites en webshops  van Seo Extra is de persoon voor wie de website/webshop is bedoelt ten alle tijden verantwoordelijk voor alle informatie op de website/webshop, ook als het domein onder de naam Seo Extra is geregisteerd is ook de persoon voor wie de website of webshop is bedoelt is verantwoordelijk voor alle informatie op de website/webshop.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze websites/webshops. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze websites de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde websites of webshops. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op websites/webshops verwijzen. De gegevens op websites/webshops kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze gemaaktee websites/webshops. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op de sites of bronnen.